05 - Cơ học vật liệu

Question #
1
Trong quá trình dão hóa bền biến dạng diễn ra nhanh hơn đi đôi với bất kỳ quá trình hồi phục?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
2
Trong dão thứ cấp, ...
(chọn 2 trong số 5)
Answer:

1

tốc độ hồi phục lớn hơn tốc độ hóa bền biến dạng
Answer:

2

tốc độ hồi phục bằng với tốc độ hóa bền biến dạng.
Answer:

3

biến dạng dão ε được cho bởi công thức ε = Kt, trong đó K là hằng số và t là thời gian
Answer:

4

biến dạng dão tuân theo công thức epsilon= Kt^{1/3}
Answer:

5

tốc độ dão độc lập với nhiệt độ
Question #
3
Biến dạng dẻo chậm của kim loại dưới ứng suất không đổi được gọi là ...
Answer:

1

dão
Answer:

2

phá hủy do mỏi
Answer:

3

độ bền vững (endurance)
Answer:

4

phi biến dạng dẻo
Question #
4
Các kiểu mạng nào dưới đây cho vật liệu có độ dẻo cao nhất?
Answer:

1

mạng tinh thể lập phương tâm mặt
Answer:

2

mạng tinh thể lập phương tâm khối
Answer:

3

mạng tinh thể lục giác xếp chặt
Question #
5
Quan hệ giữa độ cứng và hàm lượng C trong thép được biểu thị bằng đường cong ...
Answer:

1

A
Answer:

2

B
Answer:

3

C
Answer:

4

D
Question #
6
Quan hệ giữa độ bền kéo và hàm lượng C trong thép được biểu thị bằng đường cong ...
Answer:

1

A
Answer:

2

B
Answer:

3

C
Answer:

4

D
Question #
7
Trên thang độ cứng Rockwell, 1 Rockwell biểu diễn cho độ đâm sâu bằng ...
Answer:

1

0,0080 inch
Answer:

2

0,00080 inch
Answer:

3

0,000080 inch
Answer:

4

không phải các câu trên
Question #
8
Tính dẻo được xác định bằng số hạng ...
Answer:

1

Độ bền kéo
Answer:

2

Độ dãn dài, %
Answer:

3

độ dai
Answer:

4

độ dai va đập
Question #
9
ứng suất chảy (proof stress) tương ứng với ...
Answer:

1

Thấp hơn điểm chảy
Answer:

2

Cao hơn điểm chảy
Answer:

3

Giới hạn đàn hồi
Answer:

4

Biến dạng xác định
Question #
10
Phương pháp đo độ cứng nào được sử dụng để đo độ cứng của một hạt đơn?
Answer:

1

Rockwell
Answer:

2

Knoop
Answer:

3

Vickers
Answer:

4

Shore
Question #
11
Dão của chất rắn xảy ra tại
Answer:

1

một nửa của nhiệt độ điểm chảy hoặc trên thang nhiệt độ tuyệt đối
Answer:

2

nhiệt độ trên 400°C
Answer:

3

nhiệt độ bất kỳ
Question #
12
Khi so với đường ứng suất-biến dạng kỹ thuật, đường ứng suất-biến dạng thực sẽ ...
Answer:

1

lên trên và sang trái
Answer:

2

xuống dưới và sang phải
Answer:

3

ngang qua đường ứng suất-biến dạng kỹ thuật
Answer:

4

song song với đường ứng suất-biến dạng kỹ thuật
Question #
13
Trong thử kéo, ứng suất kỹ thuật ứng với tải lớn nhất được gọi là ...
Answer:

1

giới hạn chảy
Answer:

2

phá hủy
Answer:

3

độ bền kéo
Answer:

4

giới hạn chảy trên
Question #
14
Trong thử kéo, tạo cổ thắt bắt đầu tại ...
Answer:

1

giới hạn chảy dưới
Answer:

2

giới hạn chảy trên
Answer:

3

giá trị ứng suất tại độ bền kéo
Answer:

4

chỉ trước khi phá hủy
Question #
15
Trong phương trình Griffith equation, ứng suất phá hủy tỷ lệ với ...
Answer:

1

√c
Answer:

2

1/√c
Answer:

3

1/c
Answer:

4

1/2c
Question #
16
Khi nứt bề mặt gây bởi phá hủy trong vật liệu giòn bị gây ra có độ sâu gấp 2, độ bền phá hủy sẽ ...
Answer:

1

giảm đi cấp độ 1/√2
Answer:

2

giảm đi cấp độ 1/2
Answer:

3

giảm đi cấp độ 1/4
Answer:

4

không thay đổi
Question #
17
Độ bền mỏi của thép C thấp là ...
Answer:

1

bằng với độ bền kéo
Answer:

2

cao hơn với độ bền kéo
Answer:

3

bằng với giới hạn chảy
Answer:

4

thấp hơn giới hạn chảy

Donate

Donate using PayPal
Amount: