04 - Chuyển pha

Question #
1
Hỗn hợp cùng tích của thép là
Answer:

1

hỗn hợp của Fe-rít và Xê-men-tít
Answer:

2

hỗn hợp của Fe-rít và Os-ten-nít
Answer:

3

hỗn hợp của Os-ten-nít và Xê-men-tít
Answer:

4

Pec-lít
Question #
2
Chuyển pha mác-ten-xít
Answer:

1

gồm hai giai đoạn: giai đoạn tạo mầm và giai đoạn phát triển mầm
Answer:

2

diễn ra cực kỳ nhanh
Answer:

3

chỉ gây ra sự thay đổi về cấu trúc tinh thể của các pha
Answer:

4

chỉ gây ra sự thay đổi về thành phần của các pha
Answer:

5

không có quá trình khuếch tán
Question #
3
Thành phần pha nào của thép là mềm nhất?
Answer:

1

Os-ten-nit
Answer:

2

Pec-lít
Answer:

3

Fe-rít
Answer:

4

Xê-men-tít
Question #
4
Độ cứng của thép phụ thuộc vào ...
Answer:

1

tổng lượng C có trong thép
Answer:

2

hình dạng và phân bố của Các-bít trong nền Fe
Question #
5
Hàm lượng C lớn nhất trong Fe-rít là
Answer:

1

0,025%
Answer:

2

0,8%
Answer:

3

0,25%
Question #
6
Thép cùng tích có chứa hàm lượng C bằng ...
Answer:

1

0,025%
Answer:

2

0,8%
Answer:

3

0,25%
Question #
7
Thép trước cùng tích có chứa hàm lượng C là
Answer:

1

bằng 0,83%
Answer:

2

nhỏ hơn 0,83%
Answer:

3

lớn hơn 0,83%
Question #
8
Thép trước cùng tích có tổ chức là ...
Answer:

1

chỉ riêng Pec-lít
Answer:

2

các pha của Fe-rít và Pec-lít
Question #
9
Thép sau cùng tích có tổ chức là ...
Answer:

1

chỉ riêng Péc-lít
Answer:

2

các pha của Xê-mem-tít và Pec-lít
Question #
10
Nhiệt độ tại đó các hạt mới được hình thành trong kim loại được gọi là ...
Answer:

1

nhiệt độ tái kết tinh
Answer:

2

nhiệt độ tới hạn dưới
Answer:

3

nhiệt độ tới hạn trên
Question #
11
Nhiệt độ và hàm lượng Các-bon ở đó xảy ra phản ứng cùng tích trong giản đồ pha cân bằng Fe-C tương ứng là ...
Answer:

1

723º C và 0,02 % C
Answer:

2

723º C và 0,08 % C
Question #
12
Mác-ten-xít là dung dịch rắn quá bão hòa của Các-bon trong nền Fe.
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
13
Mác-ten-xít luôn luôn cứng?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
14
Dịch đường cong CCT theo hướng ... sẽ làm tăng độ thấm tôi của thép.
Answer:

1

sang trái
Answer:

2

sáng phải
Question #
15
Trong quá trình chuyển pha Pec-lít
Answer:

1

các pha mới hình thành
Answer:

2

cấu trúc tinh thể thay đổi
Answer:

3

thành phần pha thay đổi
Answer:

4

không có quá trình khuếch tán
Question #
16
Độ cứng của Mác-ten-xít trong thép là hàm của ...
Answer:

1

hàm lượng Các-bon
Answer:

2

tốc độ nguội
Answer:

3

hàm lượng Ni
Question #
17
Chuyển pha Mác-ten-xít
Answer:

1

quá trình nhờ khuếch tán
Answer:

2

có các quá trình trượt
Answer:

3

dẫn đến hình thành 2 sản phẩm có thành phần khác nhau.
Answer:

4

dẫn đến hình thành sản phẩm cứng trong thép
Question #
18
Bai-nít có
Answer:

1

cùng hình thái với Os-ten-nít
Answer:

2

có hình thái dạng lớp xen kẽ của Fe-rít và Mác-ten-xít
Answer:

3

hình thái thô nhất trong tất cả các sản phẩm từ Os-ten-nít
Answer:

4

không phải các nhận định trên
Question #
19
Năng lượng tự do giảm trong quá trình tái kết tinh chủ yếu là do
Answer:

1

còn dư khuyết tật điểm
Answer:

2

còn dư lệch mạng
Answer:

3

biên hạt
Answer:

4

tinh thể mới có năng lượng thấp hơn
Question #
20
Tốc độ tái kết tinh tăng theo ...
Answer:

1

tăng số lượng rèn nguội
Answer:

2

tăng nhiệt độ độ rèn
Answer:

3

tăng nhiệt độ ủ
Answer:

4

giảm kích thước hạt ban đầu
Question #
21
Trong hệ một cấu tử, số lượng pha lớn nhất có thể cùng tồn tại ở trạng thái cân bằng là ...
Answer:

1

2
Answer:

2

3
Answer:

3

4
Answer:

4

5
Question #
22
Số bậc tự do khi nước đá, nước và hơi nước cùng tồn tại ở trạng thái cân bằng là ...
Answer:

1

1
Answer:

2

điểm 3
Answer:

3

0
Answer:

4

-1
Question #
23
Số bậc tự do, khi sắt FCC và sắt BCC cùng tồn tại ở trạng thái cân bằng, là ...
Answer:

1

2
Answer:

2

1
Answer:

3

0
Answer:

4

-1
Question #
24
Biên pha giữa các vùng alpha và ( alpha+ beta) được gọi là ...
Answer:

1

đường lỏng
Answer:

2

đường đặc
Answer:

3

đường hòa tan
Answer:

4

không phải các câu trên
Question #
25
Phản ứng tạo ra 2 pha chất rắn khi làm nguội từ đơn pha rắn được gọi là ...
Answer:

1

cùng tích
Answer:

2

bao tích
Answer:

3

cùng tinh
Answer:

4

đồng dạng (congruent)
Question #
26
Nếu 1 pha rắn chuyển thành 2 pha rắn khi nung nóng, phản ứng này là ...
Answer:

1

cùng tinh
Answer:

2

bao tinh
Answer:

3

cùng tích
Answer:

4

bao tích
Question #
27
Phản ứng mà khi nung nóng 1 pha chất rắn dẫn đến 1 pha chất rắn khác và 1 pha lỏng được gọi là ...
Answer:

1

cùng tinh
Answer:

2

cùng tích
Answer:

3

bao tinh
Answer:

4

bao tích
Question #
28
Khi pha alpha có 82% B và chất lỏng 57% B ở trạng thái cân bằng của hợp kim 73% B, tỷ phần chất lỏng bằng ...
Answer:

1

0,36
Answer:

2

0,64
Answer:

3

36%B
Answer:

4

0
Question #
29
Nếu tỷ phần chất lỏng có 57% B, ở trạng thái cân bằng với chất rắn 82% B, là 0,7 thì thành phần của cả khối chất là ...
Answer:

1

0,3
Answer:

2

74,5% B
Answer:

3

64,5% B
Answer:

4

25% B
Question #
30
Tỷ phần Péc-lít trong thép 0,55% C là ...
Answer:

1

0,55
Answer:

2

0,31
Answer:

3

0,69
Answer:

4

0

Donate

Donate using PayPal
Amount: