Khoa học vật liệu: cơ tính của vật liệu kim loại

Question #
1
Biến dạng dư phụ thuộc thời gian được gọi là ...
Answer:

1

Biến dạng dẻo
Answer:

2

Biến dạng đàn hồi
Answer:

3

Dão
Answer:

4

Biến dạng giả đàn hồi
Question #
2
Chỉ ra câu khác loại trong các câu hỏi sau.
Answer:

1

Giới hạn tỷ lệ (chảy)
Answer:

2

Giới hạn đàn hồi
Answer:

3

Điểm chảy
Answer:

4

Điểm phá hủy
Question #
3
Đường cong ứng suất kỹ thuật - biến dạng và ứng suất thực - biến dạng là như nhau cho đến khi đạt đến ...
Answer:

1

giới hạn tỷ lệ (chảy)
Answer:

2

giới hạn đàn hồi
Answer:

3

điểm chảy
Answer:

4

điểm giá trị bền kéo
Question #
4
Giá trị của tỷ số Poisson của chất rắn i-ôn nằm trong khoảng ...
Answer:

1

0.1
Answer:

2

0.2
Answer:

3

0.3
Answer:

4

0.4
Question #
5
Ứng suất thủy tĩnh gây ra ...
Answer:

1

biến dạng tuyến tính.
Answer:

2

biến dạng trượt.
Answer:

3

cả biến dạng tuyến tính và biến dạng trượt
Answer:

4

không phải các trả lời trên.
Question #
6
Sự thay đổi modun đàn hồi của vật liệu thông thường giữa 0K và điểm nhiệt độ chảy lỏng là ...
Answer:

1

tăng 10-20%
Answer:

2

giảm 10-20%
Answer:

3

giảm 80-90%
Answer:

4

tăng 80-90%
Question #
7
Hình dáng của đường cong ứng suất-biến dạng đối với một vật liệu phụ thuộc vào ...
Answer:

1

biến dạng.
Answer:

2

tốc độ biến dạng.
Answer:

3

nhiệt độ.
Answer:

4

tất cả các câu trên.
Question #
8
Độ dai va đập (toughness) của vật liệu là phần diện tích ... của phần đường cong ứng suất-biến dạng
Answer:

1

đoạn biến dạng đàn hồi
Answer:

2

đoạn biến dạng dẻo
Answer:

3

cả 2 câu trên
Answer:

4

không phải các câu trên
Question #
9
Điều kiện nào dưới đây biểu diễn dấu hiệu khởi đầu của tạo cổ thắt.
Answer:

1

epsilon_u=n
Answer:

2

epsilon_u=1-n
Answer:

3

epsilon_u=1+n
Answer:

4

epsilon_u=ln(1+n)
Question #
10
Biến dạng dẻo xảy ra bởi quá trình ...
Answer:

1

trượt
Answer:

2

song tinh
Answer:

3

cả hai
Answer:

4

không phải các câu trên.
Question #
11
Biến dạng hồi phục (recoverable deformation) phụ thuộc thời gian dưới tác động của tải được gọi là ...
Answer:

1

đàn hồi
Answer:

2

giả đàn hồi (anelastic)
Answer:

3

hồi phục đàn hồi (elastic after-effect)
Answer:

4

đàn hồi nhớt

Donate

Donate using PayPal
Amount: