Khuếch tán và chuyển pha - 1

Question #
1
Phương trình nào biểu diễn năng lượng tự do Gibbs cho phản ứng của đơn pha từ trạng thái 1 sang trạng thái 2?
Answer:

1

rate=C*e^({-{Delta G_1}/{RT}})
Answer:

2

rate=C*e^({-{Delta G_2}/{RT}})
Question #
2
Khi tăng nhiệt độ ở áp suất không đổi. Năng lượng tự do của pha đơn chất ...?
Answer:

1

tăng
Answer:

2

giảm
Question #
3
Khi nhiệt độ điểm chảy tăng, nhiệt hoạt hóa (activation enthalpy) đối với quá trình khuếch tán sẽ...
Answer:

1

cao hơn
Answer:

2

thấp hơn
Answer:

3

không đổi
Question #
4
Qui tắc pha Gibbs tuân theo P + F = C + 2. Qui tắc này đúng với các điều kiện nào dưới đây
Answer:

1

Áp suất không đổi
Answer:

2

Nhiệt độ không đổi
Answer:

3

Hệ hợp kim 2 nguyên
Answer:

4

Hệ 1 nguyên tố
Answer:

5

Thay đổi cả nhiệt độ và áp suất
Answer:

6

Nhiệt độ và áp suất không đổi
Question #
5
Trong số các nhận định dưới đây không cho thấy quãng đường khuếch tán cao (high-diffusivity pathway).
Answer:

1

Khuếch tán dọc theo biên hạt
Answer:

2

Khuếch tán dọc theo các khuyết tật lệch
Answer:

3

Khuếch tán dọc theo các khuyết tật lỗ trống
Answer:

4

Khuếch tán dọc theo các bề mặt tự do (free-surfaces)
Answer:

5

Tất cả các nhận định trên đều có quãng đường khuếch tán cao.
Question #
6
Động lực của quá trình khuếch tán là
Answer:

1

Có gradient về năng lượng tự do Gibbs
Answer:

2

Có gradient về thành phần hóa học
Answer:

3

Có gradient về trường ứng suất
Answer:

4

Có gradient về trường điện
Question #
7
Trong quá trình khuếch tán không ổn định (non-steady state diffusion)
Answer:

1

nồng độ của chất không thay đổi theo thời gian
Answer:

2

nồng độ của chất thay đổi theo thời gian
Answer:

3

quá trình khuếch tán này được miêu tả bằng định luật Fick II
Answer:

4

Cả câu 2 và 3

Donate

Donate using PayPal
Amount: